HAKKIMIZDA

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Değerli Ziyaretçimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinize ilişkin hak ve yetkileriniz hakkında bilgi sahibi olmak için işbu metni okumanızı ve okuyup anladıktan sonra, kişisel verilerinizin aşağıda belirttiğimiz kapsamda işlenmesine, muhafaza edilmesine ve aktarılmasına açık rızanız bulunması halinde aşağıdaki onay kutucuğuna tıklayarak onaylamanızı rica ederiz.

 

1. Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veriyi oluşturmaktadır. Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, adresiniz, telefon numaranız, e mailiniz gibi kimliğinizi ortaya koyan ve diğer insanlardan ayırt edilebilmenizi sağlayan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır.

 

2. Kişisel verileriniz nasıl ve hangi esaslarla işlenir?

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerinizi mevzuattan doğan yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlemekteyiz. Bu kapsamda tarafınızdan temin edilen isim, soy isim, firma adı, adres, ülke adı, telefon ve e-mail gibi veriler www.enemglobal.com üzerinden sipariş etmiş olduğunuz ürünlerin size teslim edilmesi, siparişinize ilişkin ödeme işleminin tamamlanması ve faturanızın düzenlenerek tarafınıza ulaştırılması gibi işlemlerde kullanılmak üzere işlenmektedir. Kişisel verileriniz, elektronik ortamda mevcut bulunan veri tabanımızda muhafaza edilmektedir. IT birimimiz, kişisel verilerinizin minimum sayıda kişinin erişimine açık tutulması ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesinin önlenebilmesi için azami çaba göstermektedir. Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, siparişinizin teslimi için adresinizin kargo firmasıyla paylaşılması gibi yalnızca gerekli durumlarda ve ancak onayınız halinde üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. Bunun haricinde kişisel verileriniz büyük bir titizlikle korunmakta ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Şirketimiz ayrıca, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına şirket içi eğitimler gerçekleştirerek, sınırlı yetkilendirme yaparak, şirket içi ve şirket dışı ilişkilerde sözleşmesel taahhüt alıp sorumluluk ve caydırıcı yaptırımlar öngörerek de kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaktadır.

 

3. Kişisel verileriniz ne kadar süre ile muhafaza edilecektir?

Kişisel verileriniz Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, vergi mevzuatı ve diğer kanunların Satıcı/tedarikçi sıfatıyla 1 OAK ISTANBUL’’yi sorumlu tuttuğu süreler dikkate alınarak, asgari olarak yasal yükümlülüklerin gerektirdiği süre ile ve her halükarda mevzuatın öngördüğü zamanaşımı süreleri dolana muhafaza edilmektedir.

 

4. Açık rızanın bulunmadığı durumlarda da kişisel verilerin işlenmesi mümkün müdür, kişisel veriler açık rızanın bulunmadığı hangi durumlarda işlenebilir?

Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

5. Kişisel verileriniz hangi durumlarda, ne zaman silinir?

Yukarıda açıkladığımız şartlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel veriler resen veya tarafınızın talebi üzerine veri sorumlusu olan 1 OAK ISTANBUL tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Anonim hale getirme; kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

 

6. Kişisel verileriniz üçüncü kişilere hangi durumlarda aktarılır?

Kişisel verileriniz tarafınızın açık rızası çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılabilir. Müşterilerimizle gerçekleştirdiğimiz mesafeli satış sözleşmesinde üstlendiğimiz Satıcı sıfatı ile üstlenmiş olduğumuz yükümlülükleri yerine getirebilmemiz için ve meşru amaçlar doğrultusunda birtakım kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmamız kaçınılmazdır.

Ayrıca, işbu metnin 6. maddesinde sayılan ve açık rızanız bulunmasa dahi kanunen işlenmesi mümkün kişisel verileriniz de yine açık rızanız bulunmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

 

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI VE AKTARILMASINA İLİŞKİN ONAY METNİ

1 OAK ISTANBUL’nin, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan nedenlerle, mevzuatın izin verdiği veya yükümlülük altına soktuğu durumlarda kişisel verilerimin (Ad Soyad, Firma adı, Adres, Ülke Adı, Telefo ve e-mail)  ve yine mevzuatın izin verdiği ve/veya yükümlülük öngördüğü durumlarda kişisel verilerin muhafaza edildiği elektronik sistemde/veri tabanında bulundurulmasını, işlenmesini, mevzuatın öngördüğü sürelerle ve kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalkana dek muhafaza edilmesini, tarafımdan ayrıca rıza alınmaksızın mevzuatta açıkça yetkili kılınmış üçüncü kişilerle, yurtdışında mukim kişilerle ve yetkili idari ve adli organlarla paylaşılmasını kabul ederim.

Lokasyon

Esentepe, Kore Şehitleri Cd. No:48-50 B, 34394
Şişli / İstanbul

Haritada Gör

Rezervasyon

+90 530 429 95 11